Regulamin sklepu


§1. Postanowienia ogólne
§2. Rejestracja konta użytkownika
§3. Podstawowe funkcjonalności serwisu
§4. Warunki składania zamówień
§5. Warunki świadczenia usług
§7. Warunki płatności
§8. Newsletter
§9. Postępowanie reklamacyjne
§10. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń
§11. Brak odstąpienia od umowy
§12. Przetwarzanie danych oraz plików cookies
§13. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu
§14. Warunki publikacji treści przez użytkowników
§15. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu
§16. Postanowienia końcowe
§17. Definicje użyte w regulaminie

§1. Postanowienia ogólne

1. Nadrzędnym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zamówienie posiłków w formie cateringowej.
2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 18.30. Zastrzegamy wyłączenie serwisu zamawiania przy dużej ilości zamówień.
4. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
6. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
7. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

§2. Formularz kontaktowy

1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom podstawową funkcjonalność Serwisu, jaką jest formularz kontaktowy.
2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy.
3. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.

§3. Warunki składania zamówień

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 18.30. Zastrzegamy wyłączenie serwisu zamawiania przy dużej ilości zamówień.
2. Po wybraniu dań, Użytkownik przechodzi do realizacji zamówienia.
3. W trakcie składania zamówienia, Użytkownik, wprowadza lub zatwierdza:
1. szczegółowe informacje dotyczące dań,
2. informacje rozliczeniowe,
3. informacje o dostawie, zawierające adres Dostawy i opcjonalną godzinę dostawy
4. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
5. Złożenie zamówienia zrealizowane poprzez użycie przycisku finalizującego zamówienie jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy oświadczenie Usługi ujętej w zamówieniu.
6. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
7. Po złożeniu zamówienia poprzez serwis nie ma możliwości zmiany potraw.
8. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną.
9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy o oświadczenie Usług, złożonej przez Użytkownika.

§4. Zamówienia telefoniczne

1. Usługodawca umożliwia składanie zamówień na potrawy drogą telefoniczną.
2. W celu złożenia telefonicznego zamówienia, należy skontaktować się ze Usługodawcą przy użyciu numerów telefonów udostępnionych na stronie internetowej Serwisu, a następnie złożyć zamówienie ustnie.
3. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane Użytkownika, w celu umożliwienia wykrycia ewentualnie występujących błędów. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
4. W celu zawarcia umowy Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić wolę jej zawarcia w odpowiedzi na powyżej opisaną wiadomość Usługodawcy.
5. Potwierdzenie woli zawarcia umowy o oświadczenie Usług jest równoznaczne z jej zawarciem.

§5. Warunki świadczenia usług

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę przygotowywania i Dostawy zamówionych za pośrednictwem Serwisu potraw.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Usług określonego rodzaju.
3. Zawierając umowę o świadczenie Usług, Usługodawca zobowiązuje się do Dostawy Użytkownikowi potraw zgodnych z zamówieniem.
4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę.

§6. Dostawa

1. Dostawa potraw w ramach świadczenia Usługi przez Usługodawcę odbywa się w obszarze wskazanym na stronie internetowej Serwisu.
2. Użytkownik przy składaniu zamówienia wskazuje dokładny adres Dostawy.
3. Użytkownik może odbierać potrawy osobiście. Potrawy można odebrać osobiście po wcześniejszym zaznaczeniu odpowiedniej opcji.
4. Dostawa odbywa się w godzinach otwarcia lokalu.
5. Koszt Dostawy jest wliczony w cenę Usługi, tylko w przypadku Dostawy na terenie wskazanym na stronie Serwisu.
6. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Dostawy pod wskazany adres.

§7. Warunki płatności

1. Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili złożenia zamówienia.
2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.
3. Łączna cena zamówienia, widoczna przed potwierdzeniem zamówienia obejmuje cenę wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji.
4. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.
5. Usługodawca umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług:
1. gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym i dostawie,
2. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, opłacony w całości
6. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
1. w chwili wydania potraw – w przypadku wyboru metody płatności gotówką i kartą,
2. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.
7. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
1. rezygnacji przez Użytkownika z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
2. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Użytkownika dodatkowych kosztów dostarczenia potraw.

§8. Newsletter

1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Usługodawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.
2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.
4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.
5. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu Użytkownika na listę newslettera.
8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Serwisu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

§9. Postępowanie reklamacyjne

1. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
2. W treści składanej reklamacji zaleca się zamieszczenie:
1. danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
2. numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.
3. Usługodawca rozpoznaje reklamacje z tytułu świadczonych usług w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
4. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji, drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
5. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

§10. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§11. Brak odstąpienia od umowy
Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą, zgodnie z art. 38 ust. 4 i 12 ustawy o prawach konsumenta.

§12. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

§13. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu

1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.

§14. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:
1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
4. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

§16. Postanowienia końcowe

1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§17. Definicje użyte w regulaminie

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostarczenie to proces doręczania potraw Użytkownikowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia.
przez Użytkownika w zamówieniu.
Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.
Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: https://wilkizajacbistro.pl.
Usługa to usługa przygotowania i dostawy posiłków, przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
Usługodawca to Paula Kaczmarczyk, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 6793017078 oraz REGON 381707419, prowadzona przez Paulę Kaczmarczyk pod adresem: Kalwaryjska 9/15 30-504 Kraków. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 518 777 050 oraz przy użyciu adresu e-mail: wiz.bistro@gmail.com.
Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.


ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ REKLAMACYJNY
(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)


Zamówienie
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0